První hrátky se zlomky

Vývojový cyklus hmyzu

Domečky pro lesní skřítky

Využíváme Montessori pomůcky

Kreslíme na vše, co jde -zkoušíme různé materiály

Zkoumáme barvy přírody

PEDAGOGICKÝ KONCEPT

V lesním klubu Na Mechu vycházíme z myšlenek přírodní pedagogiky, environmentální výchovy, Marie Montessori. Rádi se vzděláváme a snažíme se vzájemně respektovat potřeby všech. Inspirací jsou pro nás zejména Jana Doležalová, Marek Herman, Milan Studnička, Eva Štarková, Naomi Aldort. Velmi blízké jsou nám také myšlenky, které jsou uvedeny v publikacích Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi, J.Nováčková, D.Nevolová), Cesta ke šťastnému dětství, Svobodná hra, AHA Rodičovství.


Rádi bychom Vám vysvětlili pár směrů, kterými se inspirujeme


CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, LESNÍ KLUB - PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA

´Lesní mateřská škola (ve zkratce LMŠ, v běžném jazyce lesní školka) je typ plnohodnotného předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 7 let. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že výuka probíhá povětšinou venku za každého počasí. Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů". Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. Lesní klub je v našem případě to samé, jen klub není veden v rejstříku MŠMT. 

CO JE MONTESSORI PEDAGOGIKA 

Jedná se o principy montessori pedagogiky, formulované italskou pedagožkou, lékařkou a vědkyní Marií Montessori, které se zaměřují na rozvoj celé osobnosti dítěte a respektují jeho takzvané senzitivní fáze (tedy období vhodná pro rozvoj konkrétních oblastí). Důraz se klade na budování vlastní odpovědnosti, samostatnosti, zároveň je plně respektována individualita každého z dětí. Vzdělávání je celostní, jde o propojení všech vzdělávacích oblastí, zapojení všech smyslů, dítě se učí v souvislostech, tak aby to dávalo smysl. Montessori znamená vědět, co děti potřebují. 

CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Environmentální (ekologická) výchova vede děti k osvojení si odpovědnosti za jednání a přístup  k životnímu prostředí. 


A jak je to v praxi v naší školce?

Výše jmenované směry jsou pro nás inspirací, snažíme se o jejich vzájemné propojení a o to vybrat z každého směru to, co považujeme za důležité a žádoucí vzhledem k věku a aktuálním zájmům dětí. 

Jsme lesním klubem, být venku je pro nás základním pilířem naší školky, zároveň máme pro děti připraveno kvalitní zázemí s terasou v případě potřeby. 

Montessori je pro nás směrem, kterým se inspirujeme. Snažíme se poznat individualitu každého dítěte. Zakládáme si na vytvoření podnětného prostředí, což les sám o sobě je, ale rádi bychom dětem vytvořili v našem zázemí (ovocný sad) kvalitní edukativní zahradu, kde chceme uplatnit myšlenky M.Montessori. Předškolní věk vnímáme jako senzitivní zejména pro rozvoj hrubé motoriky - děti potřebují běhat, skákat, lézt, utíkat. Potřebují se smát, objevovat svět, vše zkoušet, vnímat, dostatečně se vyhrát. Úlohou průvodce je pozorovat děti, vnímat jejich potřeby, být tu pro ně, pomáhat jim poznávat své emoce, rozhodovat se. Zároveň se průvodce řídí heslem: "Pomoz mi, abych to dokázal sám." To znamená, že se snažíme děti vést k samostatnosti a zodpovědnosti. Při tom pracujeme s jejich reálnými schopnostmi. Děti se učí pracovat s nožem, škrabkou, struhadlem, kladívkem, pilkou a dalšími nástroji. Snažíme se, aby se dítě zvládlo, co nejvíce o sebe samo postarat - oblékat se, uklidit si po sobě, nalít si pití. Vše děláme přirozeně s podporou a v souladu s naší hlavní myšlenkou lesní mateřské školy. 

Ekologický směr jde ruku v ruce s přírodní pedagogikou a dnešní dobou.

Tyto směry se snažíme propojovat a vzájemně balancovat. V naší práci taky klademe důraz na:

Práci s rodinou - rodinné příslušníky považujeme v procesu předškolního vzdělávání za neopomenutelné parťáky. Jsme přesvědčeni o tom, že rodiče znají své děti nejlépe a naším společným cílem je, aby dítě získalo ke školce důvěru, pocit bezpečí a jistoty a v tom mu může rodič zásadně pomoci. S každou rodinou a dítětem pracujeme individuálně před nástupem do našeho lesního klubu. Zakládáme si na adaptačním programu, jehož je rodič, případně jiný rodinný příslušník, součástí. 

Rovnost a respekt - všichni jsme si vzájemně rovni - respektuji druhého a jeho potřeby a on respektuje mě a moje potřeby - snažíme se naslouchat srdcem, ušima i očima, být k sobě tolerantní, ohleduplní, zodpovědní a k tomu vedeme i děti. 

Vzdělávání prostřednictvím zážitků -  Snažíme se, aby se děti vzdělávaly prostřednictvím všech smyslů, zážitků. Skáčeme v kalužích, běháme, lezeme, objevujeme, učíme se poznávat hranice, svobodně si hrát, být samostatný, vnímat sebe a svět kolem. 

Svobodnou hru - neopomenutelné místo v našem pedagogickém konceptu má svobodná hra. Považujeme za stěžejní nechat děti v předškolním věku hlavně vyhrát, objevovat všechny možnosti hry, svého těla, probouzet kreativitu, nápady, logické myšlení a být jim v tom průvodci, to znamená vytvářet jim kvalitní podnětné prostředí. K tomu využíváme les, ovocný sad a vše co nám nabízí, přírodní pomůcky a naši kreativitu. 

Komunita - snažíme se o provázání rodinného života se životem, které tráví dítě ve školce. Chceme tu být pro Vás nejen jako školka, ale i jako parťáci ve výchově dětí. Pravidelné setkávání rodičů s průvodci, informace o tom, co se ve školce děje, je pro nás velmi důležité.


Celý pedagogický koncept s Vámi probereme při osobním setkání. Sdělíme Vám, co konkrétně náš pedagogický koncept znamená a rádi zodpovíme veškeré dotazy.